ข้อมูลการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

กลุ่ม/งานภายใน
หมายเลขโทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ 111
เลขา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 121
กลุ่มอำนวยการ 113
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 114-116
หน่วยตรวจสอบภายใน 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 122-123
กลุ่มบริหารงานบุคคล 131-132
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 133
กลุ่มกฎหมายและคดี 134
กลุ่มนโยบายและแผน 135-136
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 242
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 243-246
พนักงานขับรถ 312
ยาม 112
ห้องประชุมจามจุรี 241
ห้องประชุมทานตะวัน 311

Who should use Delta 8 gummies?

The gummies are a convenient way to get your delta 8 gummy , as they are easy to eat and have a sweet and sour flavor. They also provide relief from anxiety, pain, and other conditions without causing the psychoactive effects associated with marijuana.

How should I take CBD gummies for the best results?

There isn’t a one-size-fits-all answer to this question, as the best way to take cbd gummies will vary depending on the individual. However, a good rule of thumb is to start with a lower dose and gradually increase it until you find the dosage that works best for you.

What does cbd stands for?

So, what does cbd stands for . It is a phytocannabinoid found in cannabis plants and it has a wide range of medical applications.