ข้อมูลการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 

กลุ่ม/งานภายใน
หมายเลขโทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ 111
เลขา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 121
กลุ่มอำนวยการ 113
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 114-116
หน่วยตรวจสอบภายใน 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 122-123
กลุ่มบริหารงานบุคคล 131-132
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 133
กลุ่มกฎหมายและคดี 134
กลุ่มนโยบายและแผน 135-136
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 242
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 243-246
พนักงานขับรถ 312
ยาม 112
ห้องประชุมจามจุรี 241
ห้องประชุมทานตะวัน 311