ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
tel. 0871122996
e-mail:
nuttakul.roon@gmail.com

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 08-1980-4788
e-mail: sompobtip@gmail.com
นายวินัย แป้นน้อย
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
tel.09-4635-2754
e-mail: winai5244@gmail.com
นายธราพงศ์ สุเทียนทอง
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 0972652282
e-mail:@phong99.onet@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
tel. 08-6917-1592
e-mail: jom9989@gmail.com
นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงศ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
tel.06-1724-2974
e-mail: lexsuree@hotmail.com
นางสาวอำไพ บุญสูง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
tel.08-7183-8798
e-mail: amphun2010@gmail.com
นางภัสพร จันทร์ผง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
tel.08-9954-7909
e-mail: bhadjan13@gmail.com
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
tel.08-6197-0489
e-mail: prasit672@gmail.com
นายกนกบุญ กระแสร์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
tel. 09-6546-2981
e-mail: kan3644@gmail.com
นายเดชอนันต์ คุนุ
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
tel.08-5172-2424
e-mail: detch_kunu@hotmail.com
นางภัทษร คำแหง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel.06-2653-9495
e-mail: pattasorn1965@gmail.com
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
tel.08-8415-3539
e-mail: dong432@gmail.com
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tel.08-8415-3539
e-mail: dong432@gmail.com