ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
tel. 053003551
e-mail:
nuttakul.roon@gmail.com

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 053003551
e-mail: sompobtip@gmail.com
นายวินัย แป้นน้อย
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
tel.053003551
e-mail: winai5244@gmail.com
นายธราพงศ์ สุเทียนทอง
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 053003551
e-mail: phong99.onet@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
tel. 053003551
e-mail: jom9989@gmail.com
นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงศ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
tel.053003551
e-mail: lexsuree@hotmail.com
นางสาวอำไพ บุญสูง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
tel.053003551
e-mail: amphun2010@gmail.com
นางภัสพร จันทร์ผง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
tel.053003551
e-mail: bhadjan13@gmail.com
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
tel.053003551
e-mail: prasit672@gmail.com
นายกนกบุญ กระแสร์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
tel. 053003551
e-mail: kanoksak@lpn1.go.th
นายเดชอนันต์ คุนุ
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
tel.053003551
e-mail: detch_kunu@hotmail.com
นางภัทษร คำแหง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel.053003551
e-mail: pattasorn1965@gmail.com
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
tel.053003551
e-mail: dong432@gmail.com
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tel.053003551
e-mail: dong432@gmail.com