ข้อมูลผู้บริหาร

ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
tel. 08-1035-1166

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 08-1980-4788
นายพันท์ คำพรรษา
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 09-5443-8749
นายวินัย แป้นน้อย
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel.

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
tel. 08-6917-1592
นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงศ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 09-6546-2981
นางสาวอำไพ บุญสูง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
tel. 08-7183-8798
นางภัสพร จันทร์ผง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
tel. 08-9954-7909
นายประสิทธิ์ กะติศิลา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
tel.
นายกนกบุญ กระแสร์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
tel. 09-6546-2981
นายเดชอนันต์ คุนุ
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
tel. 08-5172-2424
นางภัทษร คำแหง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 06-2653-9495
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
tel. 08-8415-3539
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
tel. 08-5707-0711