คำถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : การแก้ไขเลขประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC จะต้องทำอย่างไร
A : บันทึกชข้อมูลด้วยโปรแกรม excel โดยกำหนดให้มีคอลัมภ์ ดังนี้

1. รหัส 8 หลักของโรงเรียน
2. ชื่อโรงเรียน
3. ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ชื่อ-สกุล นักเรียน
5. เลข 13 หลักเดิมของนักเรียน
6. เลข 13 หลักใหม่ของนักเรียน
7. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานส่งไปที่ bopp.dmc@gmail.com

Q : การขอเลข 13 หลักของนักเรียนต่างด้าวต้องทำอย่างไร
A : ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ gcode ที่เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th/
2.บันทึกข้อมูลเด็กที่จะขอเลขต่างด้าวในแบบฟอร์ม โดยต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเด็กทั้ง 10 นิ้ว จากนั้นครูและ ผอ. รร. ลงนามในแบบฟอร์ม
3.เตรียมเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรต่างด้าวของผู้ปกครอง
4.เตรียมเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนายจ้าง
5.อัพโหลดเอกสารทั้งหมดขึ้นระบบ GCODE ที่เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th/
6.เขตตรวจสอบแล้วถูกต้อง เมื่อเอกสารถูกต้องก็จะดำเนินการอนุมัติเลขต่างด้าวให้
7.โรงเรียนเข้าระบบ DMC โดยเลือกเมนูนำเข้าเด็กติด G จากระบบ GCODE จากนั้นก็บันทึกข้อมุลนักเรียนให้ครบถ้วนต่อไป

Q:การขอหนังสือรับรองสิทธิ์
A:
1.กรอกแบบฟอร์มพร้อมยื่นสำเนาบัตรข้าราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) และสลิปเงินเดือนล่าสุด
2.ผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 ลงนาม
3. รับเอกสารรับรองสิทธิ์ (รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 นาที)