มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสุภัตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นางสุดารัตน์ กุลวรา นักประชาสัมพันธ์

คลิก

นางประทุมพร หมัดสมัน นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ นักประชาสัมพันธ์

คลิก

นายนิมิตร โอ๊ดฟู นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก

นายสุกรีย์ ลังกาพินธ์ เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก

นายมนตรี ชัยวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก

นายบุญทวี วังพฤกษ์ ช่างไฟฟ้า

คลิก

นางสาวศิริวารินทร์ หมวกเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิก