++ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและประกาศคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ของสถานศึกษาปฏิบัติการสอน