ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบ Zoom Meeting กับ สพฐ.

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Meeting  กับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2566