เดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเครือข่ายเมือง 2

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ในการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 โดยมีนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ประธานเคือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย ตำบลศรับัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน