โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ  ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ  ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566   ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน