“ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 หลังที่ 2

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ เดินทางไปลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการสร้างบ้านให้นักเรียนโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 (หลังที่ 2) ให้กับเด็กหญิงทิพย์วรรณ แสนหงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้เด็กยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 หลัง ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.ร.ร. ในสังกัดฯ นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 นางประกายคำ มโนแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบเครื่องดื่มและอาหารกลางวันแก่ลูกจ้างประจำที่มาปฏิบัติงานฯ และได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการสร้างบ้านให้นักเรียน  และถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย  ณ  บ้านหมูเปิ้ง  อ.เมือง  จ.ลำพูน