การเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม

เมื่อวันที่  12  มกราคม  2566  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ในการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ  และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ  ประจำปีการศึกษา  2565  ระหว่างวันที่ 11 – 13  มกราคม  2566  ณ  ค่ายลูกเสือหริภุญชัย  อ.เมือง  จ.ลำพูน