รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน