ธารน้ำใจ สพป.ลำพูน เขต 1 หลังที่ 2

ในวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ. เมือง จ.ลำพูน ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างประจำคณะทำงานสร้างบ้านตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 (หลังที่ 2) ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้เด็กยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 หลัง ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 นางประกายคำ มโนแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และคณะลูกจ้างประจำ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ลงสำรวจพื้นที่สำหรับที่จะสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการฯ อีกด้วย