สรรหาคณะอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ. 2565

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 แก่ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณะอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน