ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้ารับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปตามกำหนดการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน