ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายแผน เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน