ศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรใน สพป.ลำพูน เขต 1 โดยได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ณ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยมีดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565