++จัดส่งเอกสารแนวปฏิบัติการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ การรับเสด็จฯ และการเข้าเฝ้าฯ ในวโรกาสต่าง ๆ