++คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว