โรงเรียนบ้านศรีป้าน สพป.ลำพูน เขต 1 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ หัวหน้าหมู่เนตรนารีสามัญ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ หัวหน้าหมู่เนตรนารีสามัญ ของโรงเรียนบ้านศรีป้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือ หัวหน้าหมู่เนตรนารีสามัญมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่นายหมู่ลูกเสือ หัวหน้าหมู่เนตรนารีในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านศรีป้าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน