การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบการรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1