พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2565

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม – รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในการนี้ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน รวมถึงได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพลงพื้นที่โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โดยนายชูศักดิ์ แนวราช ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านแป้น เป็นตัวแทนคณะครูในการนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการเกิดความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำบลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน