ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  ที่เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 โดยมี นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา และ น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1