การประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน แจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองเงือก ต่อที่ประชุม ในช่วงก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 54 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน