สถานีแก้หนี้ครู

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)  ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบ Zoom   เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค และติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2565