STEM Education

เมื่อวันที่​ 2​  กรกฎาคม​ 2565​ นายสมภพ​ ทิพย์เวียง​ รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ระหว่าง วันที่​ 2​ -​ 3 กรกฎาคม​ 2565​  รหัสหลักสูตร 64035 เป็นหลักสูตรของ สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ได้รับการอนุมัติจาก สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน