Focus Group การนำนโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติ

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะทำงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.อังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และคณะ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์ ในประเด็นการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน