ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามภารกิจ  4  ด้าน  และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1  คณะศึกษานิเทศก์  และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ที่เป็นคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2565