งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และในด้านของสถานศึกษา ประกอบด้วย นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เช่น การควบคุมยาเสพติดพืชเสพติดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ภารลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม การกำหนดโทษ กรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชี การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยยึดหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการบำบัดรักษา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การวิ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “วิ่งท้าฝน คนทูบีอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน” การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ การสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 39 หมู่บ้าน การกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการแสดงบนเวที ชุดการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทากู่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน การแสดงดนตรี Folk Song โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ณ สะพานขาวทาชมพู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน