โครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชนโรงเรียนบ้านดอยแก้ว

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน โดยมีนางจุลี บุมาลีศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1และนายจักรพงศ์ กันทะวงศ์วาร ประธานเครือข่ายแม่ทาที่1 ได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการนี้ มูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณเป็นผู้มาให้ความรู้ ให้มีจิตสํานึก ที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และภายในกิจกรรมมีการไหว้พระรับศีล ฟังการบรรยายธรรม โดยมี นายมานพ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแก้ว พร้อม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมและให้การต้อนรับ โดยจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอยแก้ว อ.แม่ทา จ.ลำพูน