ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพป.ลำพูน เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2565