รับฟังประชุม ITA Online ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ผ่านระบบ VDO Conference กับ สพฐ.

สพป.ลำพูน  เขต 1  ได้ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ผ่านระบบ VDO Conference กับ สพฐ. โดยต่อจากนั้นนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ITA สพป.ลำพูน เขต 1 ตามคำสั่งที่ 109/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.