ประชุม ศน. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ประชุมคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ลำพูน  เขต 1  ที่ดูแลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาเพื่อวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ที่ดูแลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาประกอบด้วย  ดร.ณฐมน  คุนิรัตน์  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ (เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา: อำเภอแม่ทาที่ 2 )  นางจุลี บุมาลี  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ (เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา: อำเภอแม่ทาที่ 1 ) และนางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ  ศึกษานิเทศชำนาญการ (เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา: อำเภอแม่ทาที่ 1,2)  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2565