ประชุมหลักสูตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมหลักสูตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา (ปฐมวัย – ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น)  โดยมี    นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ผู้กลุ่มการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ลำพูน  เขต 1  และ         นางปุณยวีร์  รื่นเริง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ลำพูน  เขต 1  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเข้าร่วมประชุม  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2565