ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนของสพป.ลำพูน เขต1ครั้งที่1/2565โดยมีทีมบริหารการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 1 ทุกท่าน,ผู้แทนข้าราชการบำนาญ จำนวน 4 ท่าน ,ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอละ 1 ท่านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากการกระทำของมุนษย์ ภัยอุบัติเหตุ ภัยจากโรคร้าย ภาวะโคม่าและการขับเคลื่อนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 7 แห่งระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565