การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565  โดยมี  นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน  เขต 1  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2565