ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 และทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนสมรรถนะผู้เรียน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning การวัดประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน การแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภค การดำเนินการตามมาตรการการรักษาวินัยการเงินและการคลังการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2565 การพัฒนาครู 12 เดือน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีไทย โครงการโรงเรียนคุณภาพ และโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ฯ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน