ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Big Rock)

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  โดยมีนายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน ในการนี้ได้มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2565