ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ครั้งที่ 1/2564  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2565