Coaching เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 รับการ Coaching เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือนผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1   อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2565