สพป.ลำพูน พบผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/ 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพุน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ครั้งที่ 1 / 2565  เพื่อแจ้งข้อราชการให้โรงเรียนในสังกัดฯ  ทราบ  ผ่านระบบ  Google  Meet  โดยมีนายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์  สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดฯ  เข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2565