ประชุมการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1   เป็นประธานในประชุมการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ให้คำแนะนำ ให้ข้อคิด แก่ครูแกนนำงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการในการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1   อ.เมือง  จ.ลำพูน