พิจารณาหลักสูตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2565