ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2564

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี  2564  เพื่อให้การดำเนินการทำลายหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2565