ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O – NET ปีการศึกษา 2564

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณะทำงานการจัดสอบฯ หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบทั้ง 17 สนามสอบ  กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2564 และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นศูนย์สอบ โดยจะดำเนินการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565(4) ต่อไป  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน