ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 มกราคม 2565  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา  2565   ครั้งที่ 1/2565  เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสนอขอให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ให้ความเห็นชอบและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน