การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนว่าด้วยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและปฐมวัยทางระบบ google meet  20 – 21 มักราคม  2565  กลุ่มงานบริหารหลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565