MOE Safety Center

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดรับรู้ รับทราบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานของระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) รวมถึงวิธีการรับแจ้งเหตุจากผู้ที่ประสบภัยหรือมีความเสี่ยงจากภัย 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน