ประชุมการจัดทำแผนการรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ในวันที่   28  ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดอรัญญาราม เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดอรัญญาราม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน