“Lamphun Area 1 and 2 Games” ประจำปี 2565

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน “Lamphun Area 1 and 2 Games” ประจำปี 2565 ระดับเครือข่าย, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม ผู้แทนจากสพป.ลำพูน เขต 2 และนักวิชาการศึกษา ที่รับผิดชอบงานกีฬา,ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกเครือข่าย ในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 ทีมบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา งบประมาณ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันฯ เมื่อวันที่  27 ธ.ค 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ของสพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน