ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

ในวันที่  20  ธันวาคม  2564  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส  กับ สพฐ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom  Cloud  Meeting)  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส  ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่ 0 – 20 คน  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน